RODO

w związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest:


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Długiej 13, 65-401 Zielona Góra.


W sprawach związanych ochroną danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD), który w imieniu ADO nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@mops.zgora.pl.


Administrator gromadzi Państwa dane w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z Programu Zgrani 50+ oraz jego realizacji na podstawie wyrażonej zgody - art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016).


Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Administrator może przekazać Państwa dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie powierzenia np. w zakresie świadczenia usług outsourcingu informatycznego oraz programistycznego, a także operatorom pocztowym.


Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą do czasu wycofania zgody.


Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • - dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • - żądania ich sprostowania,
  • - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


Z powyższych uprawnień można skorzystać w Biurze głównym Progarmu Zgrani 50+ zlokalizowanym: Ratusz Stary Rynek 1 Zielona Góra, bądź pisząc na adres biuro@zgrani50.pl.


Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest organ nadzorczy - Urząd Ochrony Danych Osobowych.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne.