Regulamin karty ZGrani Zielonogórzanie 50+

 
Regulamin przyznawania, wydawania oraz korzystania
z Karty ZGrani Zielonogórzanie 50+
 
 
§ 1
 1. Regulamin zwany „regulaminem” Karty ZGrani Zielonogórzanie 50 +, zwanej dalej „Kartą”,   określa warunki związane z:
  1. uzyskaniem;
  2. użytkowaniem;
  3. kontrolą
Karty. Karta występuje w formie tradycyjnej i w formie elektronicznej przeznaczonej na telefony komórkowe. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do każdej formy karty.

      2.  Karta, wydawana jest w ramach realizacji Miejskiego Programu „ZGrani 50+” zwanego dalej „ Programem“, osobom spełniającym następujące warunk:
 1. meldunek stały  bądź czasowy na terenie Zielonej  Góry;
 2. ukończony 50 rok życia
                    1)  W dniach od 1 września 2014 r. karty Zgrani Zielonogórzanie 50plus,
                        w ramach Programu Zgrani 50+ mogą być wydawane mieszkańcom Gminy Zielona Góra.
                    2)  Otrzymanie karty nie jest związane z sytuacją materialną osoby ubiegającej się o wydanie Karty.                   
                    3)  Karta wydawana jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z Programu.
                    4)  Emitentem Karty jest Miasto Zielona Góra.
 
§ 2
 1. W celu otrzymania Karty należy wypełnić wniosek w formie papierowej lub elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik 3 do Zarządzenia nr ....... 2014  Prezydenta Miasta Zielona Góra . 
 2. Wnioski dostępne są:
  1. na stronie internetowej www.zgrani50.pl;
  2. w Zielonogórskim Ratuszu - w Biurze Obsługi Programu, przy ul. Stary Rynek 1;
  3. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielona Góra, przy ul. Podgórnej nr 22,
  4. w Recepcji CRS przy ul. Sulechowskiej nr 41.
      3.  Karta zostanie wystawiona na podstawie zaakceptowanego wniosku, po sprawdzeniu spełniania przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.
      4.  Karta zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres korespondencyjny lub przekazana do wybranego punktu odbioru. Odbiór Karty w jednym z punktów następuje po okazaniu dowodu  tożsamości. Do korzystania z karty w formie elektronicznej przeznaczonej na telefony komórkowe wymagane jest dodatkowo pobranie aplikacji mobilnej z adresu www.aplikacja.zgrani50.pl.
      5. Dane osobowe zawarte we wniosku podlegają przetwarzaniu na podstawie zgody -  art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
      6.  Każdorazową zmianę danych osobowych (m. in. nazwisko, imię, adres) wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić do Biura Obsługi Programu w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych  na Karcie.
      7.  Aktualizacja danych na Karcie jest dokonywana w trybie wydania Karty.
      8.  Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu 20 dni roboczych od dnia jego złożenia.
      9.  Karta wydawana jest bezterminowo.
      10 . Wzór Karty stanowi załącznik nr 4  do Zarządzenia nr ...... 2014 Prezydenta Miasta Zielona Góra.
      11.  Karta ma charakter imienny i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.
      12.  Karta jest bezpłatna.
      13.  W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, właściciel Karty jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Emitenta.
      14.  Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie i stanowi koszt, z tytułu jej ponownego wydruku, w wysokości 20 zł. Aby otrzymać duplikat należy dokonać wpłat przelewem bankowym   na konto PKO BP  57 1020 5402 0000 0502 0247 9855   Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13, w tytule przelewu wpisując: Opłata za duplikat Karty ZGrani Zielonogórzanie 50+ oraz imię i nazwisko posiadacza Karty. Z takim potwierdzeniem przelewu i dowodem osobistym należy zgłosić się po odbiór duplikatu do biura w Ratuszu.
 
§ 3
 1. Karta uprawnia posiadacza do skorzystania z  propozycji udzielanych przez Partnerów Programu.
 2. Dla posiadaczy Karty mogą zostać również przyznane  korzyści, z których będą mogli oni korzystać wyłącznie wspólnie z wnukami i prawnukami.
 3. Warunkiem skorzystania z korzyści jest podanie we wniosku o wydanie karty, danych identyfikujących Kartę Miejskiego Programu „ZGrana Rodzina”, dzieci lub wnuków posiadających własną kartę.
 4. Karta jest honorowana wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika (np. dowód osobisty, prawo jazdy, emeryta/rencisty).
 
§ 4
 
            Aktualny katalog korzyści jest publikowany na stronie internetowej www.zgrani50.pl oraz dostępny w Biurze Obsługi Programu przy  ul. Stary Rynek 1 w Zielonej Górze.
 
 
§ 5
 1. Kontrolę uprawnień do korzystania z korzyści w ramach Programu poprzez ustalenie tożsamości użytkownika karty, mogą przeprowadzać wyznaczeni pracownicy Partnerów Programu.
 2. Kontrola może obejmować żądanie okazania dokumentu tożsamości.
 
§ 6
 
            Zmiana Regulaminu wymaga zachowania formy pisemnej i podania do wiadomości użytkowników Kart w formie opublikowania w miejscach publicznie dostępnych
           (miejscach składania wnosków) oraz na stronie internetowej www.zgrani50.pl